Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

DOK-SA

Názov prístroja:DOK-S /4
Názov projektu:INTERBALL-A
Typ družice:MAGION-5
Typ nosiča:MOLNIA-M
Kozmodróm:Pleseck
Dátum štartu:29.08.1996
Pericentrum [km]:7144
Apocentrum [km]:25 502
Sklon [°]:62,8
Doba obehu:6 h 47m
Druh orientácie:heliocentrická

Charakteristickou črtou družicových meraní je principiálna nejednoznačnosť meraných fyzikálnych veličín, spôsobená pohybom družice po jej trajektórii (napr. 7.9 km/s na nízkej orbite Zeme). Keďže registrované časové variácie sú superpozíciou časovej a priestorovej štruktúry, na ich odlíšenie sú potrebné korelované merania viacerými satelitmi.

Medzi experimenty tohto druhu s účasťou OKF-ÚEF-SAV patria projekty ACTIVE, APEX, INTERBALL-X a INTERBALL-A, v ktorých hlavnú družicu zakaždým sprevádzal mikrosatelit typu MAGION. Na monitorovanie toku energetických častíc na palube mikrosatelitov MAGION bol v tesnej spolupráci OKF-ÚEF-SAV a vtedajšej Katedry rádioelektroniky EF-VŠT (dnes KEMT-FEI-TU ) vyvinutý spektrometer DOK-S.

Prístroj obsahuje dva páry detektorov, jeden pár je orientovaný rovnobežne s hlavnou osou mikrosatelitu, druhý je k osi orientovaný kolmo. DOK-S je osadený mikroprocesorom 80C85, ktorý simultánne obsluhuje registračnú elektroniku a zabezpečuje aj obojsmerný dátový a povelový styk s telemetrickým systémom mikrosatelitu MAGION. Súčasťou prístroja je aj jedna zásuvná doska elektroniky zabudovaná vnútri mikrosatelitu.

K prvému "nasadeniu" prístroja DOK-S došlo na palube mikrosatelitu MAGION-2 v rámci experimentu ACTIVE (1989), ďalšie 3 exempláre sa postupne dostali do kozmu na mikrosatelitoch MAGION-3, MAGION-4 a MAGION-5.


  (c) I&S'2007-2016