Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

SPE-1

Názov prístroja:SPE-1
Názov projektu:ACTIVE
Typ družice:AUOS-Z
Typ nosiča:CYKLON
Kozmodróm:Pleseck
Dátum štartu:28.09.1989
Pericentrum [km]:511
Apocentrum [km]:2487
Sklon [°]:82,6
Doba obehu:116 min
Druh orientácie:geocentrická

Cieľom experimentu ACTIVE (Interkozmos-24) bola popri pasívnom monitorovaní mnohých geofyzikálnych procesov v okolí Zeme, aj aktívna stimulácia tohto prostredia elektromagnetickými a plazmovými generátormi. Ich účinok na okolité kozmické prostredie bol synchrónne monitorovaný celým radom ďalších vedeckých aparatúr. K nim patrila aj aparatúra SPE-1 (Spektrometer Protónov a Elektrónov), vyvinutá a realizovaná na Oddelení kozmickej fyziky ÚEF-SAV.

Aparatúra SPE-1 obsahovala tri páry polovodičových detektorov, uhlová orientácia každého detekčného páru bola iná. Družica IK-24 bola orientovaná geocentricky (stabilizácia gravitačným dipólom), čo neumožnilo využiť pasívnehe chladenie detektorov prístroja SPE-1. Preto boli detektory chladené aktívne pomocou šiestich Peltierovych článkov, ktoré prečerpávali teplo z detektorov na kostru prístroja. Na chladenie bol pridelený výkon 3W, čo umožnilo vo vákuu schladiť detektory asi o 40°C voči bloku elektroniky. Analyzátory prístroja SPE-1 zaznamenávali v závislosti od zvoleného operačného módu energetické spektrá nabitých častíc do 5, 15, alebo 31 energetických kanálov.

Spektrometer SPE-1 pracoval veľmi úspešne po celú dobu života družice IK-24 (5 rokov) a poskytol množstvo zaujímavých vedeckých dát, ktorých databáza je dodnes často používaná pri fyzikálnych analýzach a plánovaní budúcich projektov.


  (c) I&S'2007-2016