Profil  Kozmický program  Granty  Spolupráca  Výsledky  Populárne      Rôzne Domov English

MEP1

Názov prístroja:MEP-1
Názov projektu:COMPASS
Typ družice:COMPASS
Typ nosiča:balist.r.?
Kozmodróm:ponorka ?
Dátum štartu:?
Pericentrum [km]:350
Apocentrum [km]:400
Sklon [°]:79
Doba obehu:92 min
Druh orientácie:geocentrická

Programovateľný časticový spektrometer MEP-1 (Monitor of Energetic Particles) bol vyvinutý v spolupráci s Univerzitou v Campinas (Brazília), Ústavom fyziky Zeme a Ústavom zemského magnetizmu a ionosféry (IZMIRAN) Ruskej akadémie vied. Bol vyvinutý pre prácu na palube mikrosatelitu COMPASS, ktorého vedecké ciele zahŕňajú predovšetkým štúdium korelácie medzi seizmickými litosférickými procesmi a niektorými geofyzikálnymi fenoménami pozorovateľnými v ionosférických výškach, t.j. z nízkej orbity Zeme. Medzi uvedené fenomény patria aj variácie tokov nabitých energetických častíc.

Dominantnou črtou aparatúry MEP-1 je možnosť adaptability resp. preprogramovateľnosti podľa aktuálnych fyzikálnych zámerov počas kozmického experimentu. Jej činnosť je úplne definovaná relatívne malým konfiguračným súborom (DLT) o dĺžke 128 bajtov, ktorý definuje dynamické prepínanie energetických prahov amplitúdových analyzátorov pre celý merací cyklus. Až 128 takýchto DLT súborov si aparatúra môže vyniesť na orbitu v pamäti ROM už pri štarte. Ďalších 127 DLT súborov je lokalizovaných v pamäti EEPROM a možno ich programovať počas práce na orbite cez vzostupnú (uplink) povelovú linku zo Zeme.

Štart mikrosatelitu COMPASS na kruhovú orbitu vo výške 350-400 km sa mal realizovať pomocou upravenej balistickej rakety z atómovej ponorky v Barentsovom mori ešte v roku 1997. Odvtedy došlo k viacerým odkladom a zmenám scenára technického zabezpečenia experimentu. Aj keď je MEP-1 už od r. 1997 dokončený a skalibrovaný, k jeho vyslaniu do kozmu zatiaľ nedošlo.

Viac populárne o projekte:
Na palube kozmických sond - mesačník pre vedu a techniku QUARK 2000/5


  (c) I&S'2007-2016